گیاهپزشکی(حشره شناسی و بیماری شناسی کشاورزی)

گیاهپزشکی(حشره شناسی و بیماری شناسی کشاورزی)

سایت تخصصی رشته گیاهپزشکی

آنزيمهاي هضم در دستگاه گوارش به سه دسته تقسيم مي شوند.

1- آنزيم هاي هضم كربوهيدرات ها   (Carbohydrate digesting enzymes)

2-  آنزيم هاي هضم چربي چربي ها   ( Lipid digesting enzymes)

۳- آنزيم هاي هضم پرو تئين ها         (Proteine digesting enzymes)

آنزيمهاي هضم كربوهيدراتي به وسيله غدد بزاقي يا اپي تليوم معده مياني ترشح ميشوند . رژيم غذايي نشاسته و تركيبات كربوهيدارتي به جز سلولز كه اكثر حشرات نمي توانند آن راهضم كنند توسط حشرات گياهخوار بلعيده مي شود و گليكوژن نيز كه باز يك تركيب كربوهيدراي است به وسيله حشرات گوشتخوار مورد تغذيه قرار مي گيرد.

۲-  آنزيم هاي هضم چربي چربي ها   ( Lipid digesting enzymes)

اغلب چربيهاي خورده شده توسط يك حشره شامل تري آسيل گليسرولها است.

ليپاز از معده مياني ترشح مي شود و در برخي حشرات احتمالاً از همزيستهايي كه از اسيدهاي چرب و تري آسيل گليسرول تغذيه كرده اند ترشح مي شود. در تعدادي از حشرات مورد مطالعه هيدروليز تري آسيل گليسرول به آهستگي صورت مي گيرد

تري آسيل گليسرول طبيعي اغلب در مخلوط كمپلكس اسيدهاي چرب طويل ، زنجيري استري همراه با گليسرول است. در نتيجه در مطالعات آزمايشگاهي سنجش آنزيمي سوبستراي آن اغلب triolein يا tripalitin  است.

كه در هر سه اسيد چرب به ترتيب اولئيك يا پالميتيك است.

عوامل امولسيون شدن كه قادر است آنزيمهاي آبدوست را با سطح آبگريزتري آسيل گليسرول تماس دهد در هضم ليپيدها خيلي مهم است.

عوامل امولسيون شدن طبيعي به طور گسترده در معده حشرات هنوز ناشناخته است . امام آمينو اسيدها،‌ پروتئينها و كمپلكسهاي آسيل آمين چرب به عنوان امولسيون كننده در بعضي حشرات عمل مي كنند.

اجزاء تركيب كننده سطح glycocalyx در معده ممكن  است در امولسيون شدن چربيها و در بيشتر كردن تماس بين ليپازها و تري آسيل گليسرولها كمك كند.

3-آنزيمهاي هضم پروتئين

هضم پروتئين درحشرات به وسيله گروههايي از آنزيمهاي هضم پروتئين انجام مي شود. برخي از اينها آزادانه در لومن معده هستند درحاليكه برخي ديگر به غشاء باند شده اند.

به طور كلي آنزيمهايي كه روي پيوندهاي پپتيدي اثر مي گذارند به دوگروه تقسيم مي شوند.

1- Endopeptidase = Endoprotease

2-ٍExopeptidase = Exopreotease

مشخصه اي كه اختلاف بين اين دو گروه را نمايان مي كند اين است كه اندوپروتئازها به پروتئينهايي كه بين اسيد آمينه معيني اينكه شده اند حمله ميكنند. و زنجيره پروتئيني را از وسط مي شكند و آن را به پلي پپتيدها تجزيه مي كند.

در حاليكه اگزوپروتئازها به يكي از دو انتهاي زنجيره پروتئيني حمله ميكند و از ناحيه انتهايي آمينو اسيد با عث قطع زنجيره مي شود. (Barrett and Rawlings,1991) پروتئينازها به چهار دسته سرين، سيستئين، آسپارتيك اسيد و متالوپروتيناز تقسيم مي شوند . اندو پروتئازها را به عبارتي پروتئيناز هم مي گويند كه به گروههاي كوچكتري تقسيم مي شوند.

 

 منبعhttp://plantprotection.blogfa.comنویسنده: دکتر آیدین زیبایی و دکتر رقیه حبیبی ׀ تاریخ: یک شنبه 7 آبان 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

CopyRight| 2009 , plant-protection-science.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By:
NazTarin.Com