"اين مطلب براي اينكه در منطقه باشت مگس انجير خسارت شاياني زده وبايد در استان نيزمورد توجه قرار گيرد وباروش هاي مبارزه مناسب از طغيان وخسارت آن كاسته شود درج شده"

 مگس انجیر Carpolonchea aristella (Dip.: Lonchaeidae) لارو این مگس از گوشت میوه تغذیه نموده و دالانهایی در گوشت و پوست ایجاد می‌کند و میوه‌های آلوده اغلب دچار ریزش می‌شوند. این آفت زمستان را به صورت شفیره (پوپاریم) در اعماق 5 تا 10 سانتیمتری خاک طی می‌کند. 4 نسل در سال دارد. این افت در انجیرکاری‌های دیم بندرت دیده می‌شود.

 کنترل: یکی از بهترین راههای مبارزه با این آفت مبارزه مکانیکی از طریق جمع‌آوری میوه‌های آلوده ریخته شده پای درخت و سوزاندن آنها وهمچنین شخم زدن پای درختان در زمستان می‌باشد. درصورت نیاز به سمپاشی: پرمترین(آمبوش) EC25% 0.8 در هزار