گیاهپزشکی(حشره شناسی و بیماری شناسی کشاورزی)

سایت تخصصی رشته گیاهپزشکی


 

 

 

 

 

Bacillus thuringiensis(Bt) یک باکتری گرم مثبت است که در خاک در طی سیکل رشد خود در فاز استراحتی اسپورهایی تشکیل می‌دهد. این اسپورها حاوی پروتئین‌های کریستالی هستند که سیگما‌اندوتوکسین نیز نامیده شده‌اند. پروتئین‌های کریستالی دارای خواص حشره‌‌ کشی و نماتدکشی هستند.

 

 

ژنهای کدکننده پروتئین‌های کریستالی در طی اسپوردهی فعال می‌شوند چون این ژنها با یک RNA پلی‌مراز اختصاصی کنترل می‌شوند که آن نیز به طور خاص در هنگام اسپوردهی تشکیل می‌شود.

 

اخیرا پروتئین‌های کریستالی در گیاهان ترانس‌ژنیک بیان می‌شوند که به گیاه مورد نظر در برابر آفت به صورت ارثی مقاومت می‌بخشند.محصولات ترانس‌ژنیک Bt موفقیت بسیار چشمگیری داشته‌اند و منجر به افزایش محصولات و کاهش استفاده از آفت‌کشهای شیمیایی شده‌اند. هرچند کاربرد آنها به دلیل تکامل جمعیتهایی از حشرات که به این توکسین‌ها مقاوم هستند مورد بعضی انتقاد‍‌ها هم قرار گرفته است.

توکسین‌های Bt که خواص نماتدکشی دارند لازم است ابتدا در روده نماتد فعال شوند و فاکتورهای مهمی (یک محیط قلیایی و وجود پروتئازهای خاص) مورد نیاز است تا پیش توکسین را برش داده و آن را به فرم فعال خود تبدیل سازد.هر توکسین پس از ورود به روده به گیرنده خودش باند می‌شود. لزوم یک محیط قلیایی، پروتئازهای خاص و گیرنده‌های خاص به عنوان دلایل بی‌ضرر بودن Bt برای پستانداران توضیح داده شده است. همین دلایل باعث می‌شود که هر توکسین، دامنه میزبانی خاص خودش را داشته باشد.

 

نویسنده: دکتر آیدین زیبایی و دکتر رقیه حبیبی ׀ تاریخ: پنج شنبه 30 شهريور 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

سیستم داخلی حشرات

نویسنده: دکتر آیدین زیبایی و دکتر رقیه حبیبی ׀ تاریخ: پنج شنبه 30 شهريور 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

coleptera:scarabidae

نویسنده: دکتر آیدین زیبایی و دکتر رقیه حبیبی ׀ تاریخ: پنج شنبه 30 شهريور 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

نویسنده: دکتر آیدین زیبایی و دکتر رقیه حبیبی ׀ تاریخ: چهار شنبه 29 شهريور 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

Academic Journal of Entomology

Acta Agriculturæ Scandinavica - Section B (JCR)

Acta Agriculturae Slovenicac

Acta Entomologica Serbia

Acta Entomologica Sinica

Acta Entomologica Slovenica

Acta Amazonica

Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica

Advances in Insect Physiology (JCR)

African Entomology (JCR)

African Plant Protection

African Journal of Agricultural Research (JCR)

Agricultural and Forest Entomology (JCR)

Agriculturae Conspectus Scientificus

Agricultural Sciences in China

American Journal of Agricultural and Biological Sciences

American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sci

Annals of the Entomological Society of America (JCR)

Annals of Biological Research

Annals of Applied Biology (JCR)

Annual Review of Entomology (JCR)

Aquatic Insects (JCR)

Apidologie (JCR)

Applied Entomology and Zoology (JCR)

Applied Biological Sciences

Arab Journal of Plant Protection

Archives of Insect Biochemistry and Physiology (JCR)

Archives of Phytopathology & Plant Protection

Advances in Environmental Biology

Archives of  Biological Sciences (JCR)

Australian Journal of Entomology  (JCR)

 Australian Journal of Basic and Applied Sciences

Australian Journal of Agriculture Research (Crop and Pasture Science) (JCR)

Belgian Journal of Entomology

Biharean biologist

Biocontrol (JCR)

Biologia (JCR)

Biocontrol Science and Technology (JCR)

Biological Control (JCR)

Bioresource Technology (JCR)

Biology Bulletin (JCR

 


از نظر تاریخی واژه پلی فنیسم و پلی مورفیسم  دارای معنی مشابه اند که به تغییر برخی ویژگی­های درون گونه­ای می­پردازد. این پدیده به عنوان یک واکنش سازشی است که باعث می شود، حشره طی تغییرات محیطی مجموعه­ای از ژن­های سازش یافته را حفظ کند. پیشرفت­های اخیر در ژنتیک جمعیت، آنزیم شناسی، ژنومیکس و پروتئومیکس باعث شده که پلی­مورفیسم امروزه معنی گسترده­تری داشته باشد. عموما پلی­مورفیسم در مورد تنوع توالی­های نوکلئوتیدی بکار می رود. این تنوع ژنتیکی ممکن است در فنوتیپ تغییر ایجاد کند یا نکند که این امر بستگی به محل ایجاد این تغییرات دارد (مناطق کد شونده، پروموتر و مناطق تنظیمی). بنابراین ما در مورد حشرات از واژه پلی­فنیسم استفاده می کنیم که تغییرات فنوتیپی درون گونه­ای را بیان می­کند. مکانیسم­های پلی فنیسم در دو سطح هستند: 1-  عوامل محرکی که نوسانات رشدی ایجاد می کنند 2- آزاد شدن مواد درونی که باعث واکنش های رشدی می شود. عامل محرک ممکن است عوامل محیطی (مانندفتوپریود)، عوامل ژنتیکی درونی مانند (آلل ها در جایگاه­های ژنی مختلف) یا ترکیبی از هر دو باشد. آزاد شدن مواد درونی شامل یکسری از سیستم­هایی است که در هماهنگی فرایندهای مختلف نقش دارند.عمومی ترین شکل پلی­فنیسم در جانوران دو شکلی جنسی است. این تغییرات بیشتر توسط عوامل ژنتیکی ایجاد می­شوند که این عوامل توسط یکسری واکنش های درون ریز یک فنوتیپ خاص را در سطح بافت ایجاد می کنند. پلی­ فنیسم حشرات بیشتر در چهار مورد مطرح است: تغییرات طول بال (همچنین بی­بالی)، تفاوت در باروری و تولید مثل، رنگ بدن و بال و چندشکلی نرها. هورمون­ها بویژه هورمون جوانی Juvenile hormone)) و اکدایستروئیدها عوامل مهمی­­ اند که راهبردهای تولیدمثلی و مورفولوژیکی خاص را ایجاد  می­کنند. امروزه مشخص شده که علاوه بر این دو هورمون مسیر (Insulin-signaling pathway) نیز نقش مهمی در این فرایند دارد. تحقیقات در زمینه کنترل هورمونی پلی­ فنیسم حشرات بیشتر در مورد دو شکلی طول بال در سیرسیرک­ ها، تغییر فاز انفرادی (Solitary) و اجتماعی(Gregarious) ملخ­ ها، تغییر شکل بی­بال و بالدار و همچنین شکل جنسی و غیر جنسی شته­ ها، تغییر رنگ بدن و بال در پروانه­ ها، دو شکلی شاخ نر در سوسک­ ها و پلی­ فنیسم کاست­های مختلف موریانه­ ها و زنبورها انجام شده است.

بطورکلی در تنظیم هورمونی  پلی­ فنیسم سن­ها و زنجرک­ ها، هورمون جوانی بیشترین نقش را دارد، در شته ­ها فتوپریود عامل محرک هورمون جوانی در تنظیم پلی­ فنیسم آن است اما اخیرا مطالعات ژنومی تغییر میزان پروتئین­ های کوتیکول و مسیر بیوسنتز دوپامین که در جذب نور و انتقال سیگنال­ها نقش دارند را در این تغییر دخیل می دانند. در مورد سیرسیرک­ها هورمون جوانی و افزایش جمعیت در پلی­ فنیسم آن­ها نقش دارد. کنترل هورمونی پلی ­فنیسم در ملخ ­ها کمی پیچیده­تر است به  نحوی که میزان بالای هورمون جوانی باعث ایجاد تغییر رنگ  زمینه (Background) و نوروپپتید کورازونین (Corazonin) رنگ پیش زمینه (Foreground) را تغییر می دهد. هورمون جوانی در مورد ملخ باعث سبزتر شدن رنگ  زمینه و کورازونین باعث تیره تر شدن الگوهای پیش زمینه     می­شوند. در مورد کنترل هورمونی پلی­ فنیسم موریانه ­ها اطلاعات اندکی وجود دارد گفته شده که در این راسته نیز هورمون جوانی ممکن است نقش اصلی را داشته باشد. شناخت کنترل هورمونی پلی فنیسم موریانه ها از نظر کنترل آفات دارای اهمیت است زیرا در آزمایش هایی با کاربرد آنالوگ­ های هورمون جوانی مشاهده شد که کاست سرباز افزایش یافت و فرم کارگر و تولید مثلی کم شد. گفته شده که تعادل بین دو نوع هگزامرین(Hexamerin) که از پروتئین­ های ذخیره­ای همولنف هستند در تنظیم نسبت سرباز به کارگر کلنی نقش دارند. در پروانه­ ها نیز هورمون جوانی و اکدایستروئیدها در تنظیم الگوهای فصلی آن­ها نقش دارند و وجود گیرنده این هورمون­ها در بال این حشرات باعث ایجاد الگوهای رنگی متفاوت می­گردد. در راسته Hymenoptera  نیز هورمون جوانی و اکدایستروئیدها نقش مهمی در  پلی­ فنیسم و تشکیل کاست­ های مختلف دارند.

Selected References

 

Simon, J. C., Stoeckel, S., and Tagu, D. 2010. Evolutionary and functional insights into reproductive strategies of aphids. C. R. Biol. 333: 488-496.

 

Zera, A.J., Harshman, L.G., and Williams, T.D. 2007. Evolutionary endocrinology: The developing synthesis between endocrinology and evolutionary genetics. Annu. Rev. Ecol. Evol. Syst. 38: 793-817.

 

Pener, M.P., and Simpson, S.J. 2009. Locust phase polyphenism: an update. Adv. Insect Physiol . 36: 1:272.

 

Gilbert, L.I. 2012.  Insect endocrinology. Elsevier. 577p.

Roff, D.A., and Fairbairn, D.J. 2007. The evolution and genetics of migration in insects. Bioscience. 57: 155-164.

 

Gallot, A., Rispe, C., Leterme, N., Gauthier, J.P., and Jaubert-Possamai, S. 2010. Cuticular proteins and seasonal photoperiodism in aphids. Insect Biochem. Mol. Biol. 40: 35-240.

 

Le Trionnaire, G., Francis, F., Jaubert-Possamai, S., Bonhomme, J., and De Pauw, E. 2009. Transcriptomic and proteomic analyses of seasonal photoperiodism in the pea aphid. BMC Genomics. 10: 1-14.

 

Tarver, M.R., Zhou, X.G., and Scharf, M.E. 2010. Socioenvironmental and endocrine influences on developmental and caste-regulatory gene expression in the eusocial termite Reticulitermes flavipes. BMC Mol. Biol. 11: e28.

 

Evans, T.M., and Marcus, J.M. 2006. A simulation study of the genetic regulatory hierarchy for butterfly eyespot focus determination. Evol. Dev. 8: 273-283.

 

Hartfelder, K., Cnaani, J., and Hefetz, A. 2000. Caste- specific differences in ecdysteroid titers in early larval stages of the bumblebee Bombus terrestris. J. Insect Physiol. 46: 1433-1439.

 

Hartfelder, K., and Emlen, D.J. 2005. Endocrine control of insect polyphenisms. In L. I. Gilbert, K. Iatrou, and S. J. Gill (Eds.), Comprehensive Insect Molecular Science. 3: 651-703 pp.

نویسنده: دکتر آیدین زیبایی و دکتر رقیه حبیبی ׀ تاریخ: سه شنبه 28 شهريور 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀


Free-eBooks 

 

 ManyBooks 

 

 GetFreeeBooks 

 

 FreeComputerBooks 

 

 FreeTechBooks 

 

 Scribd 

 

Globusz 

 

 KnowFree 

 

OnlineFreeEbooks 

 

MemoWare 

 

 Franklin 

 

OnlineComputerBooks 

 

 SnipFiles 

 

 BookYards 

 

TheOnlineBooksPage 

 

 AskSameBooks 

 

 

نویسنده: دکتر آیدین زیبایی و دکتر رقیه حبیبی ׀ تاریخ: سه شنبه 28 شهريور 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

نویسنده: دکتر آیدین زیبایی و دکتر رقیه حبیبی ׀ تاریخ: سه شنبه 28 شهريور 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

CopyRight| 2009 , plant-protection-science.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By:
NazTarin.Com